top of page

Bodynamic- Kroppsorientert psykoterapi

Alle mennesker har en historie med seg som preger personen i møte med verden. 
Opplevelser og erfaringer man ar hatt som barn, ungdom og voksen ligger lagret i kropp og sinn på godt og vondt. 

 

Utfordringene i hverdagen kan noen ganger bli overveldende og vanskelige å håndtere, slik at man trenger ekstra hjelp til det.  
Det kan ellers være at man ønsker å bli enda bedre i noe, for eksempel å bli tryggere på å komme frem med sin mening i en forsamling, håndtere konkurransenerver eller bli bedre på å regulere vanskelige følelser, eller for den saks skyld forstå mer av sine egne kroppslige og mentale reaksjoner.

 

Som sertifisert bodynamicterapeut kan Jeanette ta imot kunder  til Bodynamicterapi/veiledning. Som et element i tilnærmingen kan hesten bringes inn der det er ønskelig og Jeanette benytter seg da også av HEAL modellen (Human Equine-Alliances for learning ), som er inspirert av kroppsorientert psykoterapi og traumeteori.

 

Bodynamic er en metode som er utviklet i Danmark siden 70 tallet, under ledelse av Lisbeth Marcher og en lærergruppe med avspenningspedagoger og psykologer. Kropp og psyke ses som en helhet, og fokus ligger på å identifisere og i størst mulig grad aktivisere den enkeltes ressurser og evner. Mønstre i personligheten som hindrer en person i å fullt ut utnytte sine ressurser, identifiseres ved hjelp av spesielt utviklede metoder. Samtidig hjelpes personen til å etablere nye og mer hensiktsmessige handlemåter.

 

Det unike ved Bodynamic analysen er at systemets psykologiske teorier tar utgangspunkt i kroppen. De forskjellige muskler er i Bodynamic systemet kategorisert ut i fra i hvilken fase av jegutviklingen de integreres psykomotorisk. Integrasjon betyr i denne forbindelse at barnet oppnår kontroll over muskelen og samtidig lærer de psykologiske og sosiale funksjoner som er knyttet til bruken av musklene. 

Les mer på www bodynamic.dk

Jeanette er fullt medlem i Europeian Assosiation for Body Psychoterapists(EABP) 

HEAL modellen Human Equine –Alliances for Learning- Hesteassistert psykoterapi og læring

HEAL modellen er utviklet med tanke på traumetilnærming,  men kan også ses som et  sett av prinsipper som kan benyttes i møte med klienter/elever.

 

Modellen opererer med seks »nøkler» eller trinn som verktøy for affekthåndtering, selvregulering så vel som for utvikling av relasjoner. Modellen er utviklet av Leigh Shambo og David Young og er  inspirert av blant annet Dr. Jaak Panksepp og hans arbeid i forhold til affektiv neurovitenskap. En forståelse av hjernens funksjoner og hvordan disse påvirkes av traumer er bygget inn i modellen, noe som også de klientene som er mottakelige får informasjon om. Etter som klientene går gjennom disse trinnene utvikles og bedres «problemområdene» til klienten.

 

Aktivitetene med hestene kan bestå i oppgaver hvor klienten er på bakken, eller hesterygg og noen ganger også i vogn. Mye av fokuset er på klientens følelsesmessige navigerings system i forhold til emosjonell og sosial fungering. I det ligger også en forståelse for kroppslige sansninger og hvordan disse er koblet til våre følelser(det autonome nervesystem-ANS).

 

Det jobbes også relasjonelt i sesjonene. Videre hvordan limbisk resonans mellom pattedyr på tvers av arter har påvirkning på nærvær og forståelse for handlinger og følelser.(Shambo 2013). Flere forskere i verden begynner nå bli enige om at også dyr har følelser, at de viser affekter som likner de menneskelige og at spesielt flokkpattedyr som er opptatt av å ta vare på avkommet sitt har evne til også å knytte an til mennesker, nettopp på grunnlag av behov for regulering, trygghet og beskyttelse (Bekoff, 2007)

 

Les mer på www.humanequinealliance.com

her står hesten Fredrik og terapeut Jeanette sammen og har en god kommunikasjon og kontakt.
bottom of page